Evil Grog Games Forums
Is it in Appstore? - Printable Version

+- Evil Grog Games Forums (https://board.evilgrog.com)
+-- Forum: Grimfall (https://board.evilgrog.com/forumdisplay.php?fid=19)
+--- Forum: Community (https://board.evilgrog.com/forumdisplay.php?fid=20)
+--- Thread: Is it in Appstore? (/showthread.php?tid=1477)Is it in Appstore? - jessiejo333 - 02-06-2020

Có những khó khăn tài chính và bạn đã phải liên hệ với MFI để được vay tiền. Sau khi thỏa thuận với tổ chức tín dụng được ký kết, bạn đã thực hiện một số nghĩa vụ, bao gồm thanh toán tiền kịp thời. Một tổ chức so sanh khoan vay tài chính vi mô đặt lịch thanh toán và nếu người đi vay không thể gửi chính xác số tiền được chỉ định, thì đơn giản là anh ta không thể tránh bị phạt. Có một sự chậm trễ trong khoản vay, tôi nên làm gì?


RE: Is it in Appstore? - DevLaTron - 02-06-2020

Hi,

you can go here and click on the Icon for the Apple Store to go to the store entry:

https://grimfall.evilgrog.com/